„KOSMICKÉ SÍTĚ“

 

Výtvarný film Hany Blochové a Jiřího Reinera z obrazů Dany Puchnarové na hudbu souboru Kvinterna

 

Krátký film „Kosmické sítě“ vznikl jako organický výrazový celek se záměrem zachytit celoživotní umělecko-filosofický cíl výtvarnice Dany Puchnarové, jež se snaží výtvarnými prostředky postihnout obecné zákonitosti Jednoty našeho kosmu. Poté, co v mládí nahlédla a ve svých dílech zachytila jednotlivosti i teskné části naší existence, začala se plně soustředit na celek a jeho nejdůležitější aspekty. Opustila mnohost detailů i výtvarných forem a pro své definitivní umělecké vyjádření si zvolila abstraktní zobrazování.

 

Východiskem její tvorby se tak stal ustálený systém linií či geometrických ploch, jež splétá a doplňuje do „kosmických sítí“ ve škále základních barev. Na vznikání svých obrazů hledí vrstevnatě, neboť přihlíží i k transparenci jako skrytému vnitřnímu rozměru, aktivovanému procházejícím světlem – nosičem vícerozměrného vnímání děl. To jí umožňuje zobrazovat viditelný svět v makro i mikroměřítku, neboť ty se v určitém nastavení naší mysli jeví jako totožné.

 

Film je rozdělen do šesti základních částí, jež svým zpracováním a výrazem použitých obrazových celků i detailů usilují o postižení zákonitostí jednoty makro-mikrosvěta i začlenění člověka do těchto božských abstraktních forem existence. Obrazové sekvence jsou vystavěny na souznění abstraktních hudebních a výtvarných projevů, kde hudba vytváří dynamiku vnitřního příběhu v časo-pohybové ose a obrazy ho v daném rytmu i tempu naplňují.

 

Kosmické zákony

„Nekonečný průběh“ vertikálních a horizontálních pásů, vytvořených z výřezů autorčiných „kosmických sítí“ v menším a poté i ve větším měřítku, postupně vytváří „kosmický kříž“, který se v lidském rozměru stává vnitřním křížem prozření každého z nás a jako symbol utrpení i spásy je zde nově v souladu s buddhistickým přesvědčením výtvarnice též vnímán jako nástroj radostného „nazření“ nekonečného Světla.

 

Zrod duality

Obrazové sekvence sítí z oblých ok tvoří východisko pro znázornění vzniku i růstu hmoty v prostoru. Nejprve se objevují body a fragmenty, jež se spojují do celku, a poté se začínají „prolínat a narůstat“, imitujíce tak vznik organického pletiva. Vše probíhá v pravidelných cyklech, jež jsou „stvrzovány“ v hudebním podkladu pravidelnými údery bicích nástrojů.

 

Zrod člověka

Počáteční gongy a zvukomalba v hudebním základu společně s užitím obrazů s vrchní transparentní blánou v pohybu mají symbolizovat zrod člověka z hlubin „plodové vody“ mateřského ženského principu a aktivní pohyby rukou na pozadí obrazů mají naznačit jeho božské stvoření. Následují vertikální „sestupy“ obrazových fragmentů, představující „pád duše do hmoty“, jež jsou strukturovány i podle zákonitostí barevného spektra. Některé obrazové celky připomínají i náznaky molekul a již organizované hmoty.

 

Skládání mozaiky poznání

Nepropojená síť našeho poznání je znázorněna obrazy, kde se struktura teprve provazuje a nebo i těmi, které jsou již z nadbytku intelektu druhotně rozpojeny (v obou těchto případech nemůže plně proudit „božská energie“). Hledání spojnic je znázorněno „houpáním“ obrazových celků i detailů a poté vznikem pravidelných geometrických útvarů. Výslednicí procesu jsou zde obrazové plochy, tvořené z fragmentů či výřezů téhož obrazu v různých měřítcích, jejichž symbolickým skládáním vzniká ucelené nazírání kosmu.

 

Duchovní růst

Principy utváření mozaiky poznání naznačují přístup člověka k vnímání božské Jednoty – zatímco někteří neustále skládají nepodstatné střípky v mikroměřítku a zahlcují se zbytečnými detaily bez hlubšího poznání a provázání zákonitostí, jiní svou síť poznání postupně „zjednodušují“ a doplňují o makro-pohledy, čímž se jejich provazování s celkem více prohlubuje. „Osobní kosmické sítě“ se tak stávají součástí nadčasových struktur, výtvarně zde naznačených pletivem šestiúhelníků „mateřské včelí plástve“, kterou protéká životadárná energie Tvůrce. Průhledy do nekonečna jsou zde představovány obrazovými „mandorlami“, jež se nápadně podobají plodné „kosmické děloze“.

 

Prozření – mandaly

Obrazové řetězce, nazvané zde „skládání hvězdy“, směřují k vytvoření vhledu do „zákonů Jednoty“, představovaných zde tzv. kabeiristickým schématem“ neboli Šalomounovou hvězdou. Dva protínající se trigony mužského a ženského principu vymezují plochu pravidelného šestiúhelníka, který Dana Puchnarová často využívá při svých konstrukcích univerzálních kosmických sítí. Výřezy obrazů se tak samovolně skládají do charakteristických mandal, jež nás přivádějí ke zklidnění a nabádají též k duchovní cestě.

 

Scénář a režie, text: Hana Blochová

 

Kamera, střih a zpracování obrazu: Jiří Reiner

Hudba Kvinterna: Hana Blochová, Pavel Polášek, Petr Vyoral, Milan Bílek

Zvuk a střih: Aleš Veselý

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...

Audio a Video

Kreativita studentů

 

Ukázka z večerních kurzů volné kresby a malby na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se přestěhovala v r. 2000 do zadaptované bývalé jezuitské koleje. Její velké klenuté chodby nyní slouží k výstavám studentských prací . V prostorném ate liéru se sešly studentky, přihlášené na tento kurz, které byly již předem připravovány během denní výuky kresby a malby. Na zadaném tématu HRY FANTAZIE S LINIEMI A PLOCHAMI se učí rozvíjet tvořivost a své schopnosti a dovednosti velmi jednoduchými metodami,a to hlavně hrou s liniemi a křivkami. Zvláštností je velký formát papíru, odvíjeného z rolí bílého kartonu přímo na zem, kde studentky se učí spolupracovat s ostatními a myslet velkoryse. Rozvíjejí svou fantazii a představivost i technickou zručnost s velkým temperamentem. Využívají vlastností materiálu- suchého pastelu, jeho měkkosti, roztíratelnosti,míchání tónů, z kresby přecházejí k malířské práci a objevují své vlastní postupy kombinací barev.

Doc D. Puchnarová zadala téma tak, aby tyto metody mohly budoucí učitelky výtvarné výchovy přímo použít ve vlastní výuce.

Při práci jsou sledovány pozvanou psycholožkou, neboť každé dílo je obrazem duševního stavu tvůrce. Po ukončení práce prováděla individuální rozbor a hodnocení s každou studentkou zvlášť. Je vidět, že dívky přinesly z domova přípravné kresby ,většinou velmi volné a energické. Hovořily také o svých zážitcích během práce, o svých představách a snech, o zkušenostech s psychickým a energetickým působením barev. Také je zaujala myšlenka závěrečného vzájemného propojení hotových prací. Jejich výsledky byly většinou pozoruhodné svou originalitou,barevností, samy cítily nadšení a příliv energie. Své práce si pak odřízly, srolovaly a odnesly domů.

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...

 

České Budějovice

 

Výstava v Domě umění v Českých Budějovicích v r. 1998 představila poprvé ucelený výběr obrazů a grafiky z cyklu SÍTĚ, který vznikal po návratu z Indie od února 1996. Tato meditační cesta způsobila výrazný posun v tvorbě : hlavní motivy dřívějších cyklů- křivky- se spojily v jednoduché geometrické útvary, které začaly vytvářet živé organické systémy ve formě SÍTÍ, symbolizující spojená vědomí všech jednotlivců v jediný duchovní celek. Tvary se staly nosiči zářivých čistých barev, jež mají podle nositele Nobelovy ceny Nielse Finssena prokazatelně energetické účinky na lidskou psychiku. Vznikaly i velké závěsné barevné kresby, jimiž může divák procházet nebo se v nich pozdržet, aby mohl zakusit působení tvarů a barev na celé tělo i duši.- Na stěnách jsou zavěšeny kompozice grafických listů jako hudební variace na jedno téma. Obměňuje se tu symbolika triad, autorka tu využila překrývání čistých barev, tištěných litografií na pauzovacích papírech, každá barva zvlášť. V jejich komponování se vrací k systému variací a permutací, který užívala již v 60. létech.- Výstavu zahajoval Ph Dr Jan Kříž.

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...

 

Galerie salon

 

Konfigurace k veršům Františka Halase vznikly v 6O. létech, v době těžkého duchovního i fyzického útlaku národa. Dobře to vystihují verše „ Nezacpi uši- věk náš řičí, zamotán v střevech výbuchů- Věř, v šachtách víry věční dříči roztrhnou slizkou ropuchu, jež vypocuje krev a zlato na plínky dětí, chudých šat,...“, k nimž se vztahuje velká litografie Chaos. Drastické a katastrofické vize války ukazují kresby a litografie Pole válečná, s motivy střev, kostí a dělostřeleckých hlavní, detaily zdí, pokrytých plísněmi, podle Halase „neštovičnou prašivinou“, se vztahují k básním sbírky Potopa, jež je otřesným symbolem zaplavení naší země cizími vojsky. Není divu, že v 80. letech byla tato výstava v Českých Budějovicích zakázána. Souběžně vznikaly malé litografie na halasovská témata : Kořeny, Setkávání, Světlo a další.- Sbírky POTOPA / HLAD F. Halase s mými litografiemi a v mé typografické úpravě vyšly jako jedna kniha v nakladatelství Blok v Brně v r. 1965.

Cyklus litografií k Máji K. H. MÁCHY vznikl o řadu let později na podnět sběratele umění. Měla jsme tehdy za sebou podpis Charty 77 a výslechy na StB. Máchovská symbolika věčného hledání, splývání se zemí , přírodou, vrcholící v prožitku bytí sama v sobě otevírala otevírala prostor skutečné duchovní svobody, která je ukryta v nás a po níž jsme tehdy toužili celou bytostí.Ústředním motivem jsou tu oblaka, volně plynoucí prostorem bez omezení, a představa spojení lidské duše s kosmem. Lidské tělo je chrámem , prostoupeno krajem, v němž Mácha snil. Hlavy Milenců tvoří pomníky a Kosmický člověk je vyvrcholením smyslu té cesty, dnes nesmírně aktuální. Symbolika vězení byla pro nás příznačná, celá země se jím stala na dvacet dlouhých let.

Oproti tomu cyklus akvarelů a litografií k básním indického spisovatele a duchovního učitele Rabíndranátha Thákura je výtryskem radosti z krásy přírody a bohatosti života. Vznikl v 80. letech na objednávku skupiny jógy v Brně, protože chtěli Thákura číst, ale jeho vydávání bylo tehdy zakázáno.Proto jsem do každé litografie vepsala na dolní okraj verše, to bylo hlavním důvodem vydání tohoto alba. Básník se identifikuje s božským flétnistou, vciťuje se do ohromného moře, jímž je lid Indie, putuje v davech k velkému Světlu a vzývá božství, které vyzařuje ze všeho kolem nás. V noci přichází božská vidina a hraje dívce na sítár, ta hudba v barevných vlnách prostupuje její sen.Zářivě barevný jas radosti proniká kosmem a dodává člověku energii. Téma putování je uThákura duchovně povznášející, vede nás do jiných světů. Objevuje krásu v drobných maličkostech, všude cítí všelidskou sounáležitost a pomáhající bratrství. Album obsahuje osm litografií, úvodní text našeho předního indologa Prof Dr Dušana Zbavitele, doslov autorky a krátkou biografii. Je číslované jako bibliofilie.

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...

 

VÝSTAVA KOSMOS BARVY ENERGIE, DANA PUCHNAROVÁ, GALERIE ORLOVNA, KROMĚŘÍŽ (FORFEST- FESTIVAL DUCHOVNÍHO UMĚNÍ 2011)

 

Byla jsem pozvána k výstavě při Festivalu duchovního umění FORFEST v roce 2011. Svou výstavu jsem uváděla vlastní přednáškou. V prosvětlené velké bílé hale bez umělého osvětlení byly nainstalovány obrazy a grafické listy z cyklu SÍTĚ, které se vztahovaly k základní myšlence festivalu: probouzet v člověku duchovní cítění a vnímání světa hudbou a výtvarným uměním. Obrazy byly zavěšeny úmyslně níže, aby mohly působit čistými barvami a tvary na celé tělo diváka. V centru galerie prostorová instalace průsvitných litografií byla rozzářena slunečním světlem, zatím nejlépe ze všech mých instalací potvrzovala mé výzkumy o spolupůsobení čistých barev a světla při vyvolávání energetické odezvy v lidském organismu. Ve vedlejší menší místnosti se promítal film Kosmické sítě.

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...

 

DANA PUCHNAROVÁ - BARVA - TVAR- VÝSTAVA GALERIE U PRSTENU, PRAHA 2004

 

Čtyřicet let výtvarné práce ukázal retrospektivní výběr z mého výzkumu barvy a tvaru od roku 1964, kdy jsem začala pracovat s čistými liniemi a barvami. Ve vstupní hale na čelní stěně triptych Energetické sítě I.,II. a III. představoval poslední fázi mých studií. Polyedry, instalované v prostoru manifestovaly pevnost a čistotu lidské duše. Další obrazy cyklu SÍTĚ vznikaly vždy v meditaci a proto mohly tím způsobem na diváky působit, zejména poslední obraz Šúnjata. Ve vitrinách skladby prostorových grafik cyklu HRY z let 1972 - 74 byly vytvořeny ze serigrafií a kartonu. Detaily serigrafie Hry s člověkem se objevují na stěnách krychlí, ve velkých sítotiscích jsem užívala principu šachového pole a násobených otisků, také metody variací a permutací, s nimiž tehdy pracovala konkrétní poezie. V sítotisku Ornament ( detail) bylo užito vlasteneckých barev červené, modré a bílé, které se současně objevovaly i na mých obrazech: za skly vitrin byly vystaveny malé tisky,katalogy, biografie, články v Ateliéru o mých výstavách, některé knižní práce, reprodukce barevných leptů z cyklu Křivky( 1968), litografie z cyklu Kabbala. Na stěnách menší obrazy cyklu Sítě byly doplněny průsvitnými litografiemi v plexisklech,a to ve výklenku ve zdi Co je dole, je i nahoře, na zábradlí před schodištěm zavěšen Isfahan- kompozice z hexagonů-barvy červená, modrá, zelená přijímaly světlo z oken do ulice. V nich byla zavěšena menší plexiskla s průsvitnými litografiemi a Kousek Buddhovy sítě, větší skladby v plexiskle, která byla vyznamenána cenou Grafika roku 1997 na přehlídce Inter- Kontakt- Grafik v Praze. Přímo nad schody dolů visel poslední obraz TVAROVÝ ZÁŘIČ( dnes v majetku MMU Olomouc) a malé obrazy ukončovaly prezentaci cyklu Sítě. Ve sklepní části galerie v první klenuté místnosti uváděl grafický cyklus KŘIVKY ( 70. léta ) obraz- asambláž - Kříž v pohybu z r. 1964 a lept Komunikace z r. 1966. Nalevo na soklu dřevěná otočná plastika Plameny převáděla křivky do prostoru, zároveň byla modelem pro výtvarné doplnění interiéru vstupní haly velké veřejné budovy (z cyklu Architektouny.) Cyklus KŘIVKY započal výběrem z kombinovaných kreseb : Znaky, O nás dvou, Putování labyrintem, Rotace, Pod mořem či výrazná kompozice Patafyzický kabinet A. Jarryho s řeckým nápisem. Všechny byly provedeny jako barevná perokresba tušemi, ale i malba akvarelem, vymýváním podkladu, připraveného jako podmalba s VAC,používala jsem i další strukturální úpravy papíru. Všechny ty kresby byly přípravou na obrazy, rovněž i téma Dialog dvou křivek bylo využito jako grafický list v leptu i jako kompozice olejomalby na plátně. Ve velkých barevných leptech jsem pak využila všech připravených témat : Patafyzický kabinet, Veselý kinetista či Koruna trpělivosti, složená ze čtyř otisků jedné vyleptané desky,a z téže desky jiné kompozice Znaků byl tištěny jinými barvami. Křivky byly nositeli psychických významů, na př. v Dialogu vytvářejí skrumáž- uzel- než se zase rozejdou. Jindy modré křivky,uzavřeny v rudém poli, marně se snaží navázat kontakt v bílém prázdnu - to byla odezva na politickou situaci v r. 1968, kdy se stále hovořilo a psalo o dialogu. V leptu Průběh křivky obrazcem čtverců se jedná o prostý hold geometrii, bez jakéhokoliv podtextu. Oproti tomu v několika leptech a obrazech Znaky je již cítit boj protikladů - protivníků - v kontrastech zelených a červených polí,zde politický kontext je nasnadě. V modrozeleném pracném leptu Znaky víry a naděje je dán průchod touze po osvobození od duchovního nátlaku, která pokračuje v obrazech cyklu Znaky v třetím podzemním sále. Započala však již v r. 1964 v obrazech Škála naděje a Kříž z parabol, velmi dlouho a pečlivě lazurami malovaných.Pro kancelářské pracovníky a ředitele podniků jsem namalovala dva obrazy Znaky pro koncentraci,které svými jasnými až kontrastními barvami probouzejí pozornost a zahánějí únavu, dodávají ztracenou energii a dobrou náladu.. V těch letech jsem studovala psychologii a působení barev na člověka, projevilo se to m.j. i v obraze Teplá a studená chromatika,v němž křivky vytvořily prolínání stupnic teplých a studených barev.Vrcholem tohoto období byl velký obraz Fuga J. S. Bacha z r. 1972, zakoupený Alšovou jihočeskou galerií. Zde na výstavě visely dvě menší studie k němu.

Ve spojovacím vstupu mezi sály visely dva velké obrazy, instalované zadní stranou k sobě,nazvané Prolínání energií I. a Prolínání energií II. Formálně náležejí také do cyklu KŘIVKY- v rohu ještě visela malá olejová studie k prvnímu z nich. Jeden z mých přátel, inženýr,vyučující na vysoké škole chemicko- technologické, prováděl energetická měření mých obrazů a zjistily, že tyto dva velké mají nejsilnější vibrace.- V chodbě mezi druhým a třetím klenutým sklepením byly pověšeny menší obrazy z cyklu Sítě, na př. diptych Červená a modrá harmonie , Všichni stále spolu, Šalamounova hvězda,Zvláštní krajina- všechny malované olejem na plátně. V posledním klenutém sklepení jsem dala nainstalovat celou skupinu průsvitných litografií v plexisklech v různých výškách v prostoru. Byly bodově nasvíceny, aby bylo možné pozorovat prozáření čistých barev. Nevýrazněji působily Rozeta, Mizení sítí, Sféry modré a žluté, Isfahan,z nichž jsou ukázány detaily v nasvícení. Kolem po stěnách sklepa obrazy z cyklu SÍTĚ doplňovaly prostorovou instalaci grafik a závěrečná řada, dotáčená ve studiu, ukazuje možnosti manipulace s vrstvenými litografiemi při jejich odkrývání a zakrývání. Je to dobře vidět na triptychu Trojice,také i listu Šalamounova hvězda nebo Šúnjata / Prázdnota/,která má dvě barevné varianty. V litografii Mizení sítě pracuji s nekonečným prostorem, z něhož tvary vycházejí a do něj se vracejí, sotva vytvoří část řady. Krásně barevné detaily litografie Rajské zahrady z opakovaných hexagonů se v další hexagonální skladbě proměňují na složitější a radikálnější stavbu sítě listu Isfahan, jeho odkrývání a zakrývání ukončuje prezentaci cyklu SÍTĚ ROKU 2004, ukazuje stav mého výzkumu působení čistých barev a tvarů na duši diváka jako pokus o změnu stavu našeho vědomí k lepšímu...

 

Načítám přehrávač ... / Loading the player ...